Scrum là gì?

SCRUM LÀ GÌ?
Scrum không phải là một quy trình hay một kĩ thuật cụ thể để phát triển sản phẩm; mà, nó chỉ là một khung làm việc cho phép bạn áp dụng nhiều quy trình và kĩ thuật khác nhau, giúp bạn xác định các vấn đề thích nghi phức tạp, trong khi vẫn đảm bảo được năng suất và sự sáng tạo để chuyển giao sản phẩm có giá trị cao nhất.

Scrum sử dụng các tiếp cận lặp, tăng dần để tối ưu hóa khả năng dự đoán và kiểm soát rủi ro.

LÝ THUYẾT SCRUM
Scrum hoạt động dựa trên 3 giá trị cốt lõi:

1. Minh bạch: Các khía cạnh quan trọng của tiến trình phải được hiển thị rõ ràng cho những người có trách nhiệm với thành quả của tiến trình đó.

2. Thanh tra: Người sử dụng Scrum phải thường xuyên thanh tra các tạo tác và tiến độ để đạt được Mục tiêu Sprint và phát hiện điểm bất thường ngoài theo ý muốn.

3. Thích nghi: Nếu một người thanh tra xác định được rằng có vấn đề nào đó vượt quá giới hạn cho phép, và hậu quả của vấn đề đó đối với sản phẩm là không thể chấp nhận được, thì quy trình hoặc các tài liệu đang được xử lý phải được điều chỉnh.

Scrum yêu cầu bốn sự kiện chính thức cho việc thanh tra và thích nghi như mô tả trong phần Sự kiện Scrum, bao gồm:

1. Họp Kế hoạch Sprint (Sprint Planning Meeting)

2. Họp Scrum hằng ngày (Daily Scrum)

3. Họp Sơ kết Sprint (Sprint Review)

 4. Họp Cải tiến Sprint (Sprint Retrospective)

Facebook Comments
Scrum là gì?
5 (100%) 1 vote

Bạn thích bài viết này chứ?
Đăng ký để nhận những bài viết thú vị như thế hàng tuần.

Đừng sợ thất bại, chỉ sợ việc dậm chân tại chỗ

TÌM VIỆC
Bình luận