JAVASCRIPT VÀ NHỮNG CÂU HỎI KHÓ

JavaScript là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất trên thế giới trong suốt 20 năm qua. JavaScript có thể học nhanh và dễ dàng áp dụng cho nhiều mục đích khác nhau, từ việc cải thiện tính năng của website đến việc chạy game và tạo phần mềm nền web. Hơn nữa, có hàng ngàn mẫu template JavaScript và ứng dụng ngoài kia, nhờ vào sự cống hiến của cộng đồng, đặc biệt là Github.

Xoay quanh các chủ đề về JavaScript có rất nhiều câu hỏi hay và “khó”, vì vậy, Hybrid Technologies muốn cùng chia sẻ với mọi người, hy vọng chúng ta sẽ có thêm những trải nghiệm mới mẻ với JavaScript.

1. Ouput là gì?

function sayHi() {
 console.log(name);
 console.log(age);
 var name = "Lydia";
 let age = 21;
}
sayHi();

 

 • A: Lydia và undefined
 • B: Lydia và ReferenceError
 • C: ReferenceError và 21
 • D: undefined và ReferenceError

Đáp án: D

Trong hàm chúng ta đã khai báo biến name với var. Điều đó có nghĩa là biến này sẽ được hoisted (một vùng nhớ sẽ được set up khi biến được khởi tạo) với giá trị mặc định là undefined, cho tới khi chúng ta thực sự định nghĩa biến đó. Trong hàm này, chúng ta chưa hề định nghĩa biến name tại dòng mà ta log ra, vậy nên giá trị mặc định của nó vẫn là undefined.

Các biến được khai báo với keyword let (và const) cũng được hoisted nhưng không giống như var, chúng không được khởi tạo. Chúng ta sẽ không thể truy cập chúng cho tới khi chúng ta khai báo (khởi tạo) chúng. Người ta gọi đó là “temporal dead zone”. Khi ta truy cập đến một giá trị trước khi chúng được khai báo, JavaScript sẽ throws một ReferenceError.

2. Output sẽ là gì?

for (var i = 0; i < 3; i++) {
 setTimeout(() => console.log(i), 1);
}
for (let i = 0; i < 3; i++) {
 setTimeout(() => console.log(i), 1);
}

 

 • A: 0 1 2 and 0 1 2
 • B: 0 1 2 and 3 3 3
 • C: 3 3 3 and 0 1 2

Đáp án: C

Bởi vì event queue trong JavaScript, hàm setTimeout callback sẽ được gọi sau khi vòng lặp được thực hiện. Bời vì biến i trong vòng lặp đầu tiên được khai báo với từ khóa var, nên nó sẽ là một biến global. Trong suốt vòng lặp, mỗi lần chúng ta tăng giá trị của i lên 1, sử dụng phép toán ++. Cho tới khi callback setTimeout được gọi, giá trị của i đã trở thành 3 rồi.

Trong vòng lặp thứ 2, biến i được khai báo với từ khóa let, có nghĩa nó là một biến block-scoped (block là những gì được viết bên trong cặp ngoặc { }). Tại mỗi vòng lặp, i sẽ là một biến mới có một giá trị mới, và giá trị đó có scope là bên trong vòng lặp mà thôi.

3. Cái nào đúng?

const bird = {
 size: "small"
};
const mouse = {
 name: "Mickey",
 small: true
};

 

 • A: mouse.bird.size không hợp lệ
 • B: mouse[bird.size] không hợp lệ
 • C: mouse[bird[“size”]] không hợp lệ
 • D: Tất cả đều hợp lệ

Đáp án: A

Trong JavaScript thì tất cả keys của các object đều là string (ngoại trừ khi nó là một Symbol). Dù chúng ta không viết chúng như một string, về cơ bản chúng sẽ luôn được convert sang dạng string.

JavaScript thông dịch (hay unboxes) từng câu lệnh. Khi chúng ta sử dụng cặp dấu ngoặc [], nó sẽ tìm kiếm dấu mở ngoặc đầu tiên [, và sẽ tiếp tục tìm kiếm cho tới khi gặp dấu đóng ngoặc ]. Chỉ khi đó thì câu lệnh mới được thực thi.

mouse[bird.size]: Giá trị đầu tiên bird.size là “small”. mouse[“small”] sẽ trả về true

Tuy nhiên, khi chúng ta sử dụng dấu chấm ., điều trên không còn đúng nữa. mousekhông hề có key nào tên là bird, có nghĩa mouse.bird sẽ là undefined. Sau đó chúng ta gọi size sử dụng chấm .: mouse.bird.size. Vì mouse.bird là undefined, lời gọi sẽ trở thành undefined.size. Đây là một lời gọi không hợp lệ, nó sẽ throw ra một lỗi kiểu như Cannot read property “size” of undefined.

Facebook Comments
Đánh giá bài viết

Bạn thích bài viết này chứ?
Đăng ký để nhận những bài viết thú vị như thế hàng tuần.

Đừng sợ thất bại, chỉ sợ việc dậm chân tại chỗ

TÌM VIỆC
Bình luận