API hoạt động như thế nào?

Thời gian đọc: 2 phút

API là viết tắt của Giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming Interface)

Ở dạng đơn giản nhất, API là giao diện cho phép một ứng dụng giao tiếp với ứng dụng khác thông qua các lệnh đơn giản và cách các lệnh này được gửi và định dạng mà dữ liệu được truy xuất thông qua API có thể khác với API SOAP hoặc REST.

Giao diện hoạt động bằng cách đặt lên trên các server side scripts, classes và functions, thực hiện các tác vụ chi tiết hơn và cho phép các ứng dụng hoặc tập lệnh bên ngoài hoặc bên trong yêu cầu API báo cho máy chủ thực hiện một tác vụ cụ thể.
Một ví dụ cụ thể, là khi người dùng đăng nhập vào một ứng dụng, ứng dụng cần lấy thông tin chi tiết về người dùng, vì vậy về mặt API REST, bạn có thể có API endpoint như thế này:

http://api.mysite.com/myuserid/details

Ứng dụng đang yêu cầu các chi tiết này sẽ gọi endpoint (Thông qua cURL hoặc AJAX tùy thuộc vào cách API được gọi) bằng cách sử dụng một phương thức cụ thể.

Các phương thức API là các từ mô tả hành động của API và các hành động này có thể là:

GET

POST

PUT

DELETE

 

Trong ví dụ này, chúng tôi đang truy xuất chi tiết người dùng, vì vậy chúng tôi sẽ sử dụng phương thức GET.

Điều này được gọi qua HTTP và API đọc rằng bạn đã gọi hàm /engpoint chi tiết và yêu cầu relative class/ thực hiện yêu cầu này và trả lại dữ liệu có liên quan cho ứng dụng gốc.

Qua bài viết này, hy vọng bạn sẽ hiểu được cách thức hoạt động của API.

Facebook Comments
API hoạt động như thế nào?
5 (100%) 1 vote

Bạn thích bài viết này chứ?
Đăng ký để nhận những bài viết thú vị như thế hàng tuần.

Đừng sợ thất bại, chỉ sợ việc dậm chân tại chỗ

TÌM VIỆC
Bình luận