5 NGUYÊN TẮC CƠ BẢN KHI CODE

Hybrid Technologies đã tổng hợp 5 nguyên tắc cơ bản khi code nên tuân thủ, nó sẽ giúp code của bạn sáng sủa, dễ đọc, dễ hiểu, dễ debug, dễ maintain và chuyên nghiệp hơn. Cùng khám phá ngay nhé!

1. Monorepose

Khái niệm monorepo: thay vì có nhiều kho mã nguồn cho các ứng dụng của bạn, khái niệm monorepo đặt mọi thứ vào một kho lưu trữ. Điều này có thể giúp đóng góp cho nhiều dự án dễ dàng hơn, nhưng đi kèm với một hệ quả: bạn phải sử dụng Hệ thống kiểm soát phiên bản (SVN) và không thể sử dụng Git.

Git, cùng tất cả các thế mạnh của nó, không hỗ trợ kiểm tra thưa thớt như SVN. Điều này có nghĩa là bạn có thể kiểm soát và quản lý các thư mục riêng lẻ thay vì toàn bộ hệ thống như Git; bạn có thể có nhiều thành viên hoặc nhóm làm việc mà vẫn đảm nhiệm task riêng mà không bị chồng chéo. Bởi bạn không thể làm điều này với Git do đó nên sử dụng các kho riêng lẻ cho các ứng dụng riêng biệt khi sử dụng Git làm kiểm soát nguồn.

2. Module hóa chương trình

Chương trình của bạn nên được tách thành nhiều model, mỗi model thực hiện một công việc và càng độc lập với nhau càng tốt. Điều này sẽ giúp bạn dễ bảo dưỡng chương trình hơn và khi đọc chương trình, bạn không phải đọc nhiều, nhớ nhiều các đoạn lệnh nằm rải rác để hiểu được điều gì đang được thực hiện.

Khi muốn chuyển thông tin cho các chương trình con, bạn nên sử dụng các tham số. Tránh sử dụng các biến toàn cục để chuyển thông tin giữa các chương trình con, làm như vậy bạn sẽ triệt tiêu tính độc lập giữa các chương trình con và rất khó khăn khi kiểm soát giá trị của chúng khi chương trình thi hành.

3. Giữ cho code đơn giản và rõ ràng trong hầu hết các tình huống

Ví dụ: C++

nên được viết là: 

Hoặc: C++ 

nên được viết là: 

4. Không nên có những thay đổi bất chợt

Tức là:

  • Không nên sử dụng lệnh goto
  • Mỗi một hàm chỉ nên có một chỗ return, không nên return nhiều nơi trong hàm

Một câu lệnh nên được đặt riêng trên một dòng, điều này sẽ giúp bạn rất nhiều trong quá trình debug.

Ví dụ → Nếu bạn viết 

bạn sẽ không biết được vòng lặp trên được thực hiện bao nhiêu lần khi debug.

tương tự, nếu viết:

sẽ không biết được lệnh if có được thực hiện hay không trong quá trình debug (trừ khi kiểm tra giá trị của i).

Những trường hợp này nên được viết như sau 

5. Sử dụng hợp lý các ký tự hoa và thường khi đặt tên biến và hàm

Có nhiều lựa chọn về nguyên tắc đặt tên biến, tên hàm tùy thuộc từng ngữ cảnh cụ thể (tùy ngôn ngữ, tùy dự án,…).

Dưới đây là một ví dụ một về nguyên tắc được áp dụng khá nhiều khi code với C/C++ 

  • Tên biến được viết bằng chữ thường, viết hoa chữ các đầu tiên của mỗi từ (trừ từ đầu tiên). Kiểu viết này còn gọi là camelCase – bướu lạc đà, ví dụ: totalHouseWorked.
  • Tên hằng số được viết hoa toàn bộ, các từ viết cách nhau bằng dấu gạch dưới, ví dụ: TAX_RATE.
  • Các kiểu dữ liệu do người dùng định nghĩa được viết hoa toàn bộ hoặc viết hoa các ký tự đầu, ví dụ: BIGINT hay BigInt.
  • Tên các hàm được viết hoa các chữ cái đầu, ví dụ: DisplayInfo().

Sưu Tầm

Nếu bạn còn bất cứ ý tưởng nào về những nguyên tắc rút ra được khi code, đừng ngại ngần chia sẻ với Hybrid Technologies bên dưới comment nhé!

Facebook Comments
Đánh giá bài viết

Bạn thích bài viết này chứ?
Đăng ký để nhận những bài viết thú vị như thế hàng tuần.

Đừng sợ thất bại, chỉ sợ việc dậm chân tại chỗ

TÌM VIỆC
Bình luận