[2018] FEBRUARY 2018 – NGÔ TRỌNG NGHĨA – BO-IMO-IT – HCM

Câu hỏi 1: Nội dung công việc hiện tại & lĩnh vực hoạt động của bạn là gì?

Công việc chính của team mình là quản trị hạ tầng của công ty bao gồm Server, Internet, WIFI, VPN, Camera,… Đảm bảo các dịch vụ hoạt động ổn định và xuyên suốt.

Câu hỏi 2: Khó khăn bạn thường gặp phải khi làm việc? Bạn thường khắc phục/xử lý như thế nào?

– Ở Việt Nam thì tình trạng đứt cáp quang biển quốc tế xảy ra thường xuyên, gây ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ, cũng như công việc của các LAB.

– Khi có sự cố xảy ra, team mình cố gắng tối ưu hóa các hướng kết nối nhằm đảm bảo hoạt động bình thường của công ty.

VD: Khi có sự cố internet Quốc tế, việc kết nối sang Nhật sẽ bị chậm, gây ảnh hưởng công việc. Lúc này bên team mình sẽ làm việc với ISP Việt Nam để ưu tiên hướng kết nối công ty mình.

Câu hỏi 3: Theo bạn, những kỹ năng quan trọng nhất cho một IT là gì?

Theo mình kỹ năng quan trong nhất của một IT là khả năng tự học và phân tích tình huống:

– Khả năng tự học: 2 yếu tố này quan trọng vì trong ngành IT công nghệ luôn cập nhật liên tục, nếu không có khả năng tự học sẽ lạc hậu và không nắm bắt dc công nghệ mới.

– Phân tích tình huống: khi phát sinh một lỗi trong hệ thống mang, đôi khi không phải lỗi đã từng xư lý. Trong tình huống này phải có khả năng phân tích để giải quyết vấn đề.

Câu hỏi 4: Tương lai phát triển ngành IT mạng & Internet.

Hiện nay hệ thống internet of thing (IoT) đang phát triển và là một cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 của thế giới, hi vọng công ty chúng ta sẽ áp dụng xây dựng smart office trong tương lại gần.

VD: Xây dựng hệ thống ánh sáng, hệ thống máy lạnh thông minh, cảm biến nhiệt độ,hệ thống cảnh báo sự cố,…

——————————————————————————-

Question 1: What is your current job & field of activity?

My team works mainly on Infrastructure management including Server, Internet, WIFI, VPN, Camera,…, to guarantee that all services run stably and smoothly. 

Question 2: What difficulties did you face when working? How did you fix/handle it?

– In Vietnam, the interruption of international maritime cables is frequent, that effects to service quality, as well as Lab Jobs. 

– When something occurs, our team try to optimize the connection to guarantee normal operation of the company. 

For example, when there are international internet incidents, the connection speed from Vietnam to Japan will be slow down and effect to our job. Therefore, our team has to work with ISP Vietnam to prioritize our company connection.  

Question 3: In your opinion, what are the most essential skills for IT?

In my opinion, the most critical skills for IT are self-learning skill and situation analytic skill. 

– Self-learning skill: 2 elements are critical in IT industry because the technology always updates, if you don’t have self-learning skill, you will lose and cannot catch new technology. 

– Situation Analytic Skill: When there is a bug in the internet system, and it’s not an old bug, so you have to have a situation analytic skill to solve the issue. 

Question 4: How would you describe the future of IT network & internet. 

Nowadays, the internet of things (IoT) is developing and it is a 4th revolutionary technology in the world, then I hope that our company will apply to build a smart office soon. 

For example: Build a light system, smart air-conditioner system, temperature sensor, warning system, etc.

Facebook Comments
Đánh giá bài viết

Bạn thích bài viết này chứ?
Đăng ký để nhận những bài viết thú vị như thế hàng tuần.

Đừng sợ thất bại, chỉ sợ việc dậm chân tại chỗ

TÌM VIỆC
Bình luận