[2017] NOVEMBER – NGUYỄN CHÍ THÔNG – IMO R&D – HCM

Câu hỏi 1: Nội dung công việc hiện tại & lĩnh vực hoạt động của bạn là gì?

Xây dựng các công cụ quản lý nội bộ của công ty: Chấm công, quản lý tuyển dụng, quản lý tài sản, hướng mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận cho công ty.

Câu hỏi 2: Khó khăn bạn thường gặp phải khi làm việc?. Bạn thường khắc phục/xử lý như thế nào?

Developer thường làm theo suy nghĩ bản năng. Đôi lúc ỷ lại về giải pháp của người khác mà khi nhiều người cũng thực hiện. Vì vậy, điều này thì rất khó khăn cho việc phát triển tư duy bản thân, bảo trì và sử dụng hiệu quả mã nguồn.

Mình thường đề xuất thảo luận chung, về tính tái sử dụng của mã nguồn, tái cấu trúc và hướng mọi người đến tính hiệu quả và vận động mọi người tìm hiểu kiến thức nghiệp vụ.

Câu hỏi 3: Theo bạn, 3 kỹ năng quan trọng nhất cho một Technical Leader là gì?
Xác định đúng phạm vi sử dụng của các kỹ thuật mới.

Luôn lắng nghe, quan sát, nắm bắt sự biến đổi của thị trường công nghệ, kỹ thuật, hỗ trợ kịp thời, đề xuất với các thành viên về những kỹ thuật liên quan.

Và bản thân không ngừng thay đổi để có tư duy tốt hơn.

Câu hỏi 4: Bạn có điều gì muốn nhắn nhỉ đến Colors không? Và bạn thường là gì lúc rảnh rỗi?
“Hãy cứ mơ lớn và thực hiện theo khả năng của mình!!!”
Mình thường hướng tới các buổi Hackathon là nơi để các Developers ngồi lại với nhau, cùng nhau tranh luận các chủ đề về kỹ thuật, chia sẻ cho nhau những kiến thức hữu ích, và bổ sung vào kho kiến thức của bản thân.

———————————————————————————

Question 1: What is your current job & field of activity?

My current job is building up company’s internal management tools: Timekeeping, recruitment management, asset management, profit seeking for the company.

Question 2: What difficulties did you face when working? How did you fix/handle it?

Developers often follow their instinctive thinking. Sometimes, they rely on other people’s solutions which have been used by many people. Therefore, the development of self-thinking, maintenance and efficient usage of source code become limited.

I often propose general discussion, about the reusability and refactoring of the code, people are oriented to efficiency and encouraged to learn business knowledge by themselves.

Question 3: In your opinion, what are the three most important skills for a Technical Leader?

Determining the proper usage of new techniques.

Listening, observing, capturing the technological changes, technique, support timely, propose to members about the relevant technology.

Constantly changing to have better thoughts.

Question 4: Do you have anything advice for Colors? And what do you do in your free time?

“Let’s dream big and do our best !!!”

I often go to Hackathon sessions where the Developers can discuss about technical topics, share useful knowledge and improve their knowledge.

Facebook Comments
Đánh giá bài viết

Bạn thích bài viết này chứ?
Đăng ký để nhận những bài viết thú vị như thế hàng tuần.

Đừng sợ thất bại, chỉ sợ việc dậm chân tại chỗ

TÌM VIỆC
Bình luận