Archives

Tháng 01

Thành lập chi nhánh tại Đà Nẵng (Vĩnh Trung Plaza). Số lượng nhân viên đạt 100 người.